Mikuláš v MT-SPORT

Boli ste dobrí?

V košíku si nájdete zľavový kód MIKULAS6 a ušetríte navyše -6%!

Viac info o kupónoch nájdete TU

Akcia platí iba na eshope MT-SPORT.SK

Reklamačné podmienky

Reklamačný technik: Michael Strempek

+421 940 506 003

reklamacie@mt-sport.sk

Zodpovednosť za vady a záruka

Ihneď po prevzatí tovaru je kupujúci povinný prezrieť obal tovaru a tovar. Ak zistí poškodenie obalu tovaru alebo tovaru samotného, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá zľava alebo dodaný nový výrobok.

Ak je tovar mechanicky poškodený a táto skutočnosť nebola zistená pri prevzatí zásielky, je nutné reklamáciu uplatniť okamžite po odhalení poškodenia alebo ihneď po prvom použití výrobku. Reklamácie mechanického poškodenia neskôr už nie je možné uznať. Kupujúci je povinný riadne si prečítať návod na použitie a záručné podmienky ešte pred prvým použitím výrobku alebo pred jeho prvou inštaláciou a je povinný sa pokynmi v nich riadiť.
Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Ak zistí nedostatky je nutné o tom spísať záznam s osobou, ktorá tovar doručila. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať obsah balenia okamžite. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
Záruka na výrobky sa poskytuje v dĺžke 24 mesiacov od dátumu doručenia.
Záruka sa vzťahuje na vady materiálu a na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho časti spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju reklamovať.
Ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru že tovar nezodpovedá objednávke, má právo na to, aby predávajúci bezodkladne a bezplatne urobil nápravu a dodal tovar zodpovedajúci objednávke, vymenil tovar alebo opravil tovar. Ak to nie je možné, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od objednávky. Toto neplatí ak kupujúci tento stav sám spôsobil alebo o tejto skutočnosti vedel alebo bol o nej informovaný predávajúcim pred prevzatím tovaru.
Ak sa vada tovaru prejaví do šietich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru a na vadu sa vzťahuje záruka má spotrebiteľ nárok na zjednanie nápravy:


– bezplatnou opravou výrobku
– primeraným znížením kúpnej ceny
– bezplatným náhradným dodaním tovaru
– odstúpením od objednávky

Spotrebiteľ môže v prvom rade požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tomto rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia. Na základe rozhodnutia bude kupujúcemu tovar opravený alebo vymenený za rovnaký kus alebo vrátená zaplatená suma. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
V prípade, že reklamovanú závadu spôsobil spotrebiteľ – nesprávnym používaním, nesprávnou inštaláciou a pod., kupujúci nahradí predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá vady spôsobené mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (agresívne, prašné, vlhké, silné magnetické pole a pod.) a neodborným zásahom do výrobku.
Ak je na vykonanie opravy určená iná osoba (autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu a postúpiť ju autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu. V prípade mimozáručnej opravy sa kupujúci musí informovať v predstihu o cene opravy. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru kupujúcim, nie dátumom odoslania zásielky.

Postup pri vybavovaní reklamácie

1. Pošlite e-mail na: reklamacie@mt-sport.sk  (alebo list) s vyplneným reklamačným protokolom,

 kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, číslo dokladu o kúpe a podrobný popis závady + kontakt na Vás aby sme sa mohli s Vami spojiť.

2. Do 2 dní (pracovné dni) bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a dohodnú si ďalší postup.
3. Kupujúci pošle reklamovaný tovar alebo vadnú časť na adresu predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o kúpe.
    Náklady na dopravu reklamácie znáša kupujúci
4. Po prijatí reklamovaného tovaru je kupujúcemu vydaný doklad o prijatí reklamácie (v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Reklamačný záznam je následne vo forme listu alebo e-mailu zaslaný kupujúcemu. Reklamačný záznam obsahuje informáciu o riešení reklamácie a o ďalšom postupe.
5. Spätnú prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.

Súbory na stiahnutie nájdete v sekcii “Na stiahnutie” v používateľskom konte

Na stiahnutie

Bicykel doručíme
poskladaný a nastavený
Doprava nad 100€
ZADARMO
Veľký výber, nízke ceny
ZĽAVY po registrácii
Tovar SKLADOM,
kamenná predajňa